Български  |  English

Проект 1000 стипендии на Фондация Комунитас

До 31 юли 2008 г. учениците, които през следващата учебна година ще бъдат в VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ и ХІІІ клас, могат да се подготвят и да кандидатстват за една от 1500-те стипендии, които фондация „Комунитас‛ ще отпусне след 15 септември тази година.

Новаторският проект „1000 стипендии‛ беше създаден, за да поощри личностното развитие на ученици с траен интерес в сферата на обществените и естествените науки и изкуствата.

1400 от всички стипендии през учебната 2008/2009 година ще бъдат определени за ученици с високи умения, постижения и отлично представяне във всички етапи на конкурса. Учениците, които се преборят за една от 1400-те стипендии, ще получат по 250 лв. на учебен срок, възможност да си поръчат книги за още 200 лв. за цялата година и възможност за писмени консултации с авторитетни български специалисти, за да могат да развиват допълнително своите знания чрез компетентни съвети. (Поне 40% от тези стипендии ще бъдат отделени за ученици в неравнопоставено положение.)

Останалите 100 стипендии ще бъдат за ученици, които успеят да защитят таланта и инициативността си чрез свой авторски проект. Всеки от тези 100 стипендианти ще получи по 500 лв. на учебен срок, допълнителна възможност да си поръча книги на обща стойност 400 лв. за цялата година и възможност за писмени консултации с изтъкнати специалисти.

И тази година „1000 стипендии‛ поставя акцент върху ангажираността на учителите с развитието на талантливи деца. За учителите проектът отново предвижда пакет от стимули, сред които символичен бонус - 100 лв. кредит за книги и достъп до консултации.

Поради големия интерес броят на отпуснатите стипендии за учебната 2008/2009 година е увеличен с 50%, а кредитът за книги е увеличен два пъти. През тази година е въведена и следващата категория стипендии за изключителни постижения, в която ще могат да съизмерят усилията и уменията си някои от най-даровитите и инициативни ученици в България. При успех на проекта през тази година, Фондация „Комунитас‛ предвижда да го разшири.

Повече информация за стипендиите, може да се получи от електронната страница на проекта и при директорите на училищата в България.

А също и на Е-mail: info@1000stipendii.org

Телефони 02/ 9813250, 9813216, 9816612

Лица за контакти: Искра Джанабетска-Кавалджиева, Теодора Славчева, Илияна Иванова, Еленка Петрова
Дългогодишният проект ‛1000 стипендии‛ на Фондация ‛Комунитас‛ e изключително поощрение не само на дарбата, уменията и оригиналните аналитични подходи на учениците - той се стреми да предизвика появата на вдъхновяваща образователна среда. Неговата благородна мисия е да създаде условия за социална мобилност и ‛прескачане‛ на втвърдени обществени граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието.

Параметрите на стипендиите за високи умения, постижения и отлично представяне, общо 1400 на брой, са 500 лв. за цялата учебна година, 200 лева кредит за книги и възможност за писмени консултации с видни български учени и специалисти. При поне 40% от тях, наред с показаните умения и знания, ще бъде взет под внимание специфичен социален и/или здравословен статус на кандидата. Това включва деца от семейства с месечен доход на член от семейството под 170 лв., деца-сираци, полу-сираци и такива под институционализирана грижа, както и деца със степен на инвалидност и други сходни обстоятелства.

Параметрите на 100-те стипендии за изключителни постижения и талант в конкретни дисциплини са 1000 лева за цялата учебна година, 400 лева кредит за книги и възможност за писмени консултации с видни български учени и специалисти. За участие в състезанието за тези стипендии, освен основните документи, учениците трябва да представят и свой оригинален материал с попълнено Приложение 2.

Фондация „Комунитас‛ си запазва правото да определи и допълнителни, поощрителни стипендии. Техните параметри са 200 лева кредит за книги за цялата учебна година и възможност за консултации с видни български учени и специалисти. Фондацията си запазва правото да не усвои обявената квота от 1500 стипендии в случай, че кандидатурите не са достатъчно съдържателни.

На втори план в проекта е заложена форма, под която ‛1000 стипендии‛ да обхване и инициативни и ангажирани учители, които от самото начало се съгласяват да подкрепят стипендианта и да му оказват допълнителна помощ в учебната подготовка и в развитието на конкретните му/й интереси. За да е валидно участието в екип, задължителни са следните условия: учителят да е преподавател в областта на интерес, посочен като водещ от ученика; учителят да е преподавател в училището на ученика или в общинския детски комплекс, посещаван от ученика; да няма пряка родствена връзка между учител и ученик в екип.

Тези учители ще бъдат част от националната мрежа на учителите-наставници на талантливи деца по проекта; ще получават символичен бонус от 50 лв. на срок; ще разполагат с кредит от 50 лв. на срок за закупуването на книги; ще имат достъп до консултациите на специалистите по ‛1000 стипендии‛ и възможност да общуват с колегите си. В края на годината най-добре представилите се учители-наставници ще бъдат поканени да участват в среща, организирана от Фондацията.

Подборът на кандидатурите за стипендии се провежда в два етапа. Във всеки етап от селекцията участва екип от консултанти.

Първи етап: учениците имат възможност да се информират, да подготвят и изпратят комплекта от документи за кандидатстване към програмата.

Задължителният комплект съдържа:

- формуляр за кандидатстване с информация за кандидата;

- кратка автобиография;

- лично есе по една от темите, предложени от проекта;

- копие на документ за годишния успех (ученическа книжка) за учебната 2008-2009 година (или служебна бележка с годишните оценки, издадена от училището), заверено от директора и с печат на училището;

- препоръка от учител или контактна информация на препоръчващ учител;

- кандидатите в областта на изкуствата (в това число визуално, танцово или музикално) трябва да представят изработено портфолио, представящо тяхното творчество;

- кандидатите за 100-те стипендии за изключителни постижения трябва да попълнят Приложение 2 и да представят свой проект или научна разработка.

- при кандидатстване в екип с учител е необходимо попълнено Приложение 1 на формуляра. Отчитайки факта, че след седми и осми клас голяма част от учениците променят училищата си и може да не познават учителите, с които биха могли да работят, желание за екипна работа и съответните документи могат да бъдат представени от осмокласниците и деветокласниците едва след първото класиране на проекта.

Към задължителния комплект от документи може да се приложат и свидетелства или копия от тях за участие в олимпиади или други състезания, а също грамоти или награди.Когато кандидатстват ученик и учител заедно, учителят трябва да попълни Приложение 1.

Всяко есе се проверява от поне двама консултанти.

(В случай, че има промяна в посочените от кандидата данни за контакт, кандидатът е длъжен своевременно да информира Фондацията. В случай, че са посочени неверни или неактуални данни – телефон, адрес или електронен адрес, Фондацията не носи отговорност за невъзможност да уведоми кандидата за следващи стъпки в конкурса. При непредоставяне на всички задължителни документи кандидатурата автоматично става невалидна.)


Вторият етап от конкурса е интервю. Класирането след първия кръг се обявява на електронната страница на проект „1000 стипендии‛. Интервютата ще бъдат проведени по следната схема:

- кандидатите в сферата на изкуството ще бъдат уведомени по e-mail или телефон за ден и час за провеждане на лично интервю-презентация;

- кандидатите, състезаващи се за 100-те стипендии за изключителни постижения, ще бъдат уведомени по e-mail или телефон за ден и час за провеждане на лично интервю, в което да защитят проекта си;

- всички останали кандидати, достигнали до втори кръг, ще бъдат уведомени за няколко възможни дни и приблизителни часове за провеждане на интервю по телефона.


Всички интервюта, независимо дали са лице в лице или по телефона, се провеждат от поне двама интервюиращи.


Конкурсът за учебната 2008-2009 година предвижда следната схема на кандидатстване:

До 31 юли 2008 г. - подготовка и подаване на документи. Тази година регистрацията за конкурса ще може да става и по интернет (за по-подробна информация сайта на проекта www.1000stipendii.org )

30 септември – обявяване на първо класиране

15 декември – обявяване на стипендиантите на проект „1000 стипендии‛ 2008/2009


Стипендията за първия срок ще бъде изплатена еднократно в неговия край, а останалата част ще бъде превеждана по 50 лв. на месец до края на учебната година. Финансовият стимул е с цел преди всичко стипендиантът да подпомогне образователния си интерес и да затвърди в ценностната си система връзката между творческите способности, упоритостта и финансовия стимул.

Кредитът за книги, от една страна, е своеобразен механизъм, който гарантира използването на част от парите за образование или повишаване на общата култура. От друга страна, това е един от механизмите за обратна връзка по развитието и ефективността на ‛1000 стипендии‛ и за интересите на стипендиантите.

Контактът с учителя-настойник е много важен елемент от проекта и е поощряван. Тази част от програмата цели стимулирането на интереса на учителите към индивидуална работа със стипендиантите.

Достъпът до консултациите на изтъкнати специалисти е един от ключовите елементи в ‛1000 стипендии‛, тъй като ще се стреми да даде възможност на стипендиантите да потърсят и получат допълнително компетентно знание, както и да подсилят тяхното самочувствие като част от една елитна общност. Посредством интернет страницата на проекта стипендиантите ще могат да отправят конкретни въпроси към консултантите на проекта, които са сред най-изтъкнатите специалисти в своята област. Страницата подсигурява и други възможности за обратна връзка със стипендиантите.

Резултатите от първата година на проекта „1000 стипендии‛ потвърдиха успеха на посоката, заложена в мисията на програмата. Отчитайки множество реалности, които се проявиха в стартовата година на проекта, Фондация „Комунитас‛ прави няколко нововъведения през учебната 2008-2009 година. Поради големия интерес и много доброто представяне на мнозина, броят на отпуснатите стипендии е увеличен с 50%, а кредитът за книги е увеличен два пъти. През тази година е въведена категорията стипендии за изключителни постижения, в която ще могат да съизмерят усилията и уменията си някои от най-даровитите и инициативни ученици в България.


Факти от проект „1000 стипендии‛ за учебна 2007/2008 г.

Участвали общо: 3533 кандидата от 6-ти до 12-ти клас от цялата страна, от които:

- 2205 (или 62,4%) по обща квота;

- 896 (25,4% от всички) по признак нисък доход;

- 82 (2,3%) деца със сериозен здравословен или физически проблем;

- 350 (близо 10%) участници, които са с починал родител, сираци или се отглеждат в дом.

Стипендианти: общо 1122 ученици (1000 пълни стипендианти и 122 поощрени стипендианти), от които:

- 430 участници от големи градове, кандидатстващи по признака висок успех (30,4% от всички участниците в тази група);

- 184 участници от малки населени места, кандидатстващи по успех (23,2% от всички кандидатстващи по успех от населени места под 30000 души население);

- 271 ученици, кандидатствали с нисък доход (30% от кандидатствалите по този признак);

- 55 (67% от участниците в тази група) деца със здравословен или физически проблем и

- 182 деца по семеен признак (52% от кандидатствалите в тази категория).

От всички стипендианти близо 37% живеят в малки населени места (под 30 000 жители).

По области на интерес: 48,8% от стипендиантите участват със заявен интерес в естествените науки; 33,8% в областта на хуманитарните науки и 17,4% от стипендиантите са в сферата на изкуствата.


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”