Покана
Съюзът на българските писатели - София,
и Община Кърджали канят за участие в

конкурса

за Националната награда
за детска литература Петя Караколева
български автори с новоиздадени книги през 2004 година.
Наградата е в размер на 500 (петстотин) лева, придружена със символен знак и се връчва всяка година на 21 октомври - Деня на Кърджали.
Книгите за участие в конкурса за 2005 година се представят до 21.3.2005 г. в Съюза на българските писатели на адрес:
София 1000, ул. "Шести септември" № 35.
За справки на тел: 02/988 06 85; 02/988 00 31; 0361/62 561; 0361/65 593.