Критика и хуманизъм

Списание за критическа теория
и нова хуманитаристика

Брой 5/98

Издава
Институт за критическа теория
и социални изследвания

Цена 5 лева