Български  |  English

Проект Политики за култура

Настоящото издание е проект в рамките на програма "Политики за култура" - регионална партньорска инициатива на Европейската културна фондация (Амстердам) и Асоциация "Eкумест" (Букурещ).

Гражданско участие в културната политика в Югоизточна Европа


Програма "Политики за култура" започна през март 2000 г. с намерението да ангажира представителите на културния сектор в страните на Югоизточна Европа в сериозен и отговорен процес на привеждане на текущия дебат върху културните политики във формата на конкретни, солидни действия и проекти, които допринасят за устойчивото развитие на културния сектор. Тъй като културното пространство в страните от Югоизточна Европа страда от наследеното от предходните режими и същевременно е бомбардирано от заемни модели от Запада, "Политики за култура" се зае да подкрепи именно тези инициативи, идващи директно от държавите-участнички.

Структурирана около тристранната връзка между трите нива - изпълнително, законодателно и трети сектор - в процеса на изработване и прилагане на културната политика, програмата цели изясняването на ролята на гражданското общество в този процес и подпомагане на културните дейци да намерят начини и механизми за изразяване на своето мнение и глас в него. По този начин програмата цели да насърчи участието в културната политика и нейното създаване.

Цялостната координация на "Политики за култура" се осъществява от консорциум на две организации - Европейска културна фондация (Амстердам)* и Асоциация Екумест (Букурещ)**.

Програмни дейности


"Политики за култура" е преди всичко рамкова програма, обхващаща широк спектър от дейности. Тя защитава и проповядва подхода "отдолу-нагоре", съгласно който инициативите се определят и подемат от отделните лица и организации в региона под формата на проекти в рамките на програмата. Във всяка страна програмата започва в партньорство с местния Управителен комитет, съставен от представители на трите нива в областта на културната политика, към които проектът е насочен. Опирайки се на местните експерти, програмата започна да акумулира експертни знания и умения на регионално ниво и да създава мрежа от такива експерти в региона.

Семинарни дебати


"Политики за култура" събира на семинари представители на отделните нива (депутати, Министерство на културата, национални културни институти, независим културен сектор, медии и частен сектор) с цел анализ и дискусия върху различни аспекти на културната политика. През 2000 и 2001 г. са проведени 3 основополагащи международни семинара, всеки от които фокусира проблем, характерен за съответната страна: "Законодателство и развитие на културната политика" (Синая, Румъния, юни 2000), "Децентрализацията: инвестиране в културата на регионите" (Бистрица, България, януари 2001) и "Защита на културата" (Загреб, Хърватия, ноември 2001).

6 микро проекта са финансирани като резултат от програмата в Румъния и България до момента (един от тях е и настоящото издание):

1. Изграждане на културна стратегия на област Тимишоара, Румъния.

2. Специализирано двуезично издание на в. "22" за културна политика, Румъния.

3. Изработване на културна стратегия на гр. Пловдив, България.

4. Технологичен парк "Култура", Софийски университет, България.

5. Създаване и начало на дейността на Румънска агенция за култура (ARCult).

Втората фаза на програмата


2002 г. бележи началото на нова фаза на "Политики за култура", в която програмата ще се насочи към:

1. Затвърждаване на платформата на "Политики за култура" чрез финансиране на нови проекти на местно ниво, провеждане на редовни срещи и дебати;

2. Роля на "интерфейс" между експертите в региона и текущия дебат в областта на културната политика в Европейския съюз чрез изградената в последните години мрежа, каято:

- насърчава обмена на информация в сферата на културната политика между страните и експертите от региона;

- допринася за академичния анализ в Югоизточна Европа чрез публикации и сравнителни изследвания на културните политики в региона.

Предстоящо събитие


Предстои провеждането на Регионална среща на представителите на Управителните комитети през май 2002 г. в Букурещ за обсъждане на конкретните насоки и действия на програмата в региона.


За повече информация се обръщайте към

info@policiesforculture.org

или посетете уеб сайт: www.policiesforculture.org.
още от автора


 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”