Български  |  English

Поглед към литературната социология

Новата книга на Яни Милчаков "Социология на литературата, език и политика" е добро доказателство срещу тезата, че заниманията с политика непременно убиват интелектуалните. Нещо повече. Каращият своя трети мандат като посланик на България литературовед демонстрира разширяване на темите, които изследва. Затвореното вглеждане в текста, по-конкретно - концентрирането около стиховедската проблематика, което беше водещо в "Стих и поезия", е заменено от контекстуалното изследване на литературата, от желанието да се види как политическият, икономическият, социологическият, културният и пр. дискурси се абсорбират в даден литературен текст. При това книгата на Милчаков демонстрира завидна ерудиция, тя с лекота цитира и анализира и стари, и нови, и най-нови изследвания върху разглежданата проблематика, борави с много фактологичен материал, конструира собствени сюжети, увлекателно разказва истории, и най-сетне - способна е да помества социологията в контекста на ставащото изобщо в западното и американското литературознание днес. Колкото до политическия опит на самия автор, той - струва ми се - се проектира в ангажираността на книгата, в добре намерения и овладян публицистичен тон, в желанието определени послания да бъдат откроени и обърнати към евентуалните нейни читатели. И в припомнянето, че всички занимания, включително с литература, не могат да бъдат самоцелни и да не държат сметка за рецепцията и последиците. Освен всичко, "Социология на литературата, език и политика", е книга за паметта - за заблудите на цели 50 години, в които и литературата, и мисленето за нея са идеологизирани и вулгаризирани, за онази социология в действие, през която са минали страни като Русия и България - с лагерите, затворите, идеологическите прочиствания на интелектуалци, с убийствата на автори, с историята на цензурата и т.н.
Доколкото - настоява книгата - историята на социологията на литературата е не просто история на дисциплина, колкото е история на едно понятие в различни научни, културни и политически контексти. И в говоренето за него Милчаков си позволява ясна, оценъчна позиция, изречена с глас, който е способен да защитава гледните си точки и позиции.

"Социология на литературата, език и политика" проблематизира и самата идея за социално, демонстрирайки как в страните, поддали се на марксистко-ленинската идеология, социалното се мисли като привързаност към социалната проблематика, разбирана като отражение на положението на бедните, или работниците, или "новите" хора... Тоест акцентира върху вулгарния социологизъм и липсата на идея за политическото, върху отсъствието на интерпретативни нагласи, отчитащи историята и културата на всекидневието, върху неспособността литературата да се разглежда не като отражение, а като моделираща светове по свои закони.

В изследването на Милчаков криворазбраната марксистка социология контрастира с историята на същинската литературна социология, стараеща се да разбере функционирането на творбата в границите на дадена литературна общност, съсредоточена върху социалните роли на твореца, категоризирането на публиката, мотивировките на читателския вкус и избор (американската социология например все повече се съсредоточава и върху практиките на литературния успех, върху съотношението, в което влизат любовта на публиката и оценката на критиката), типовете читателска активност, формите на достъп до книгата, пътищата на разпространение, издателските политики, образователните стратегии. Като "Социология на литературата, език и политика" се опитва да покаже защо в страни като нашата не се стига до рецептивна естетика или читателско литературознание, защо отсъства широкият контекст, в който четат групата "Анали" или Новият историзъм, защо бумът на медиите, на Интернет не рефлектират в теории, които да напластяват нови смисли към текстовете. Оттук и патосът наследеното да се обговори и по възможност - преодолее. За да се излезе отвъд утопиите.
още от автора


 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”