Български  |  English

Експерименти между две корици

 
През ноември м.г. в Мюнхен се състоя изложбата „Арт книги / 2013 – алтернативен поглед върху изкуството на книгата”, организирана от мюнхенската секция на свободното сдружение на германски и австрийски художнички GEDOK. Намерението е тя да се превърне в ежегодна проява, съпътстваща и алтернативна на традиционно провежданото през ноември изложение на книгата в Мюнхен. В това първо нейно издание доц. Далкалъчева (преподавател в специалност „Книга и печатна графика” на НХА) е единственият участник чужденец поради факта, че е почетен и действащ член на GEDOKmuc и от 2008 г. участва и работи в рамките на техни арт проекти.
Тъй като изкуството на арт книгата не е особено добре познато в България, участието на доц. Далкалъчева в мюнхенската изложба стана повод за този разговор.
 
- Кога и как се поражда изкуството на арт книгата[1]?
- Теоретиците на арт книгата свързват началото на нейната история с новаторските търсения на художника-поет Уилям Морис, който в края на XIX век[2] създава поредица от библиофилски книжни издания. Неговите основания, а и на последователите му, са, че все по-динамичната полиграфическа реализация на книжните издания унифицира тяхната индивидуалност и поглъща естетическото им въздействие чрез “конфекцията” на масовия тираж.
Художникът разбира арт книгата като единство на художествено поведение и естетически въздействаща сетивност, осъществени чрез колекцията илюстрации, представляваща оригинални графични отпечатъци[3], чрез подбора на хартията, обикновено ръчна, до ръчното книговезване на изданията. Везните се накланят от информативност и функционалност на изданието към чисто художествени негови параметри.[4]
Художниците-акционисти припознават арт книгата като медиа, документираща и архивираща проявленията им, а художниците-концептуалисти, в намерението си да скъсат с традиционната кавалетна форма, я използват като ретранслатор на концептуалната идея.
Важно е обаче да подчертая, че първоначално водещият акцент върху присъствието на „графичен оригинал” в изданието, легитимиращ го като „арт”, впоследствие отслабва за сметка на динамично развиващо се многообразие от съвременни форми на арт книгата, които я интерпретират най-вече като концептуален обект в контекста на семантичната и семиотичната й същност.
- Какви разновидности на арт книгата съществуват днес?
- Вече споменах библиофилските издания. Като най-ранна форма на арт книга и „първа крачка встрани” от класическата представа за книга, те остават сравнително най-близки до обвързаността „прочитам–разглеждам”. Обикновено библиофилските издания са авторска интерпретация на съществуващ класически или съвременен литературен текст, по който художникът създава серия графични творби във всички възможни класически или съвременни тиражни графични техники. Оригиналите графични отпечатъци биват съшити, вложени или присъединени към изданието, а книговезването е изцяло ръчна изработка. Тези арт издания са в ограничен авторски тираж и, представлявайки оригинал, биват саморъчно подписани и сигнирани от художника, като се оказва поредността на конкретното издание в общата бройка на тиража, например: 7/20.
Друга разновидност са авторските арт издания в ограничен тираж. За разлика от по-класическите като функция и поведение библиофилски издания, те са проява на пълната творческа свобода на художника. Обикновено текстът им също е създаден от художника, което позволява уникалното, многопластово и нееднозначно партниране между словесно и визуално. При това, изображението тук изцяло е скъсало с „илюстративната” си функция; то е самостойна и често водеща реалност в изданието. Днес тези авторски арт издания все по-често се тиражират чрез съвременния дигитален печат, а уникалността им се осигурява единствено от ръчното книговезване.
Книгата-уникат съществува в една единствена бройка, неподлежаща на тиражиране и на практика представлява абсолютен оригинал. В този смисъл обаче, книгата-уникат не е кавалетна творба, защото изцяло е обвързана със структурирането на книжното пространство и с логиката на книжната композиция.
Изключително интересно проявление на съвременната арт книга е книгата-обект. На практика тя е арт обект, скъсал с формата и логиката на класическия кодекс, като активира, репликира, контрира определен същностен признак от семантичната или семиотична определеност на книгата. Чиста пластика, скулптура, при това не непременно хартиена; антикнига с прогорени, разкъсани или „заключени” страници; книга-асамблаж или траш обект; книга-кинетична пластика; книга – алтернативно или успоредно пространство в реалното; книга-инсталация, инсталационен обект... Формите на книгата-обект са изумяващи като разнообразие и находчивост и в много случаи са най-високо проявление на концептуално мислене и поведение.
- Можете ли да дадете примери?
- Арт книгата съпътства проектите на германеца Екеланд Гьотц. Тя е крайният продукт, документиращ в ограничен авторски тираж концепцията и реализацията на акциите му. Художникът счита, че земята (пръстта) архивира в най-концентриран и чист вид човешката история, при това чрез последователното наслагване, в рамките на векове, на факти и събития в културно-исторически и дори персонален план. Гьотц осъществява пътувания-акции, по време на които „архивира” пръст, изгребвана от предварително назовани като конкретни географски точки исторически или културологични значими места, обекти по света – концентрационния лагер Аушвиц, Берлинската стена, Кайлаш в Тибет и др. Със събраната, педантично документирана като ден, час и географски координати пръст, художникът реализира „графични отпечатъци”, които нарича „тераграфии” и които разпространява, организирани в пространството на арт издания. Изключителната сила на концептуалното им въздействие се осъществява през културно-историческия контекст, надхвърлящ смисъла и дори контриран чрез естетически съвършената абстрактност на реалното „графично” изображение.
Особено ме развълнува арт книгата “Berliner Mauer - Todesstreifen” („Берлинската стена – линия на смъртта”) на Екеланд Гьотц, която съдържа 29 отпечатъка от автентична пръст, изгребана от съществуващи и днес конкретни улици и площади – 29 реални точки по протежение на Берлинската стена, в които хора, дори цели семейства, са срещнали смъртта, убити при опит да преодолеят Стената. Всяка лява страница в изданието съдържа сериграфски отпечатък на заснетата конкретна улица или площад – с името им и датата на заснемане... Не фотодокументът, а именно изцяло абстрактният „тераграфски отпечатък”, разположен на дясната страница, съхранява доказателствата за политическото престъпление и личните трагедии на жертвите.
Друг, много интересен за мен съвременен художник в областта на арт изданията, е Делио Дженаи. Идейните си и пластически търсения той обвързва с висшата абстракция на писмовните знаци и първичното съвършенство на хартията като сетивност. Своите крайно рафинирани като естетика и минималистични като пластическо поведение ажурни книжни обекти Дженаи разгръща като инсталации в реални интериорни пространства. При инсталирането им той осъществява смислови взаимовръзки или контрапункт с конкретния интериор, играейки и с проекциите на светлината и сянката.
- А има ли някакъв водещ принцип в разнообразието от арт книги и какво отличава арт книгата от класическата книга?
- Съществува сравнително широко разпространено разбиране, че книгата, поради функционалната си „обремененост”, остава отдалечена и встрани от водещите процеси и тенденции, протичали и протичащи в областта на съвременното изкуство. Приема се, че художникът на книгата е ограничен от „предварителни очаквания” и поради това е принуден да „рециклира художествено поведение”, при това с много малки отклонения.
Именно съвременната арт книга, през философията и динамиката на идейния и пластическия си експеримент, опровергава подобно твърдение. Съвременните арт издания, в изключителното си многообразие на форми и художествени търсения, представляват средоточие на мащабни, глобални идеи и значими послания, осъществени с освободен артистизъм, без каквато и да било декларативност. Съвременната арт книга напуска утвърдената векове наред представа за приоритетна информативност, осъществена чрез рационалната коректност на класическите книжни издания, и се превръща в смислова и визуална бомба. Експлозия от идеи и художествени внушения, които скъсват с естетическата наслада и интелектуалното съзерцание – разтърсват, раняват, изтръгват зрителя от състояние на еснафско равновесие и самодоволство. В този смисъл, арт книгата е напълно адекватна на оголената чувствителност и тревожността на съвременния художник.
- Защо, според вас, формата на арт книгата е така привлекателна? Какво я прави толкова различна и изключителна?
- Общоизвестно е намерението на художниците, представители на различни течения в изкуството на ХХ век и особено тези на авангарда, да скъсат с традиционните форми на класическите жанрове в изобразителното изкуство. В това си усилие те пораждат алтернативни форми на художествена изява, които, за разлика от относително затворените и самоизолирани кавалетни форми, протичат и се разгръщат във времето и в реалното пространство. По силата на своята естествена природа, книгата предоставя такава отворена възможност за „драматургичност” на творбата... Художникът използва тази специфична особеност на книжната композиция, за да наслагва смисли (съдържание) и изображения, организирайки тяхната поредност и динамика на развитие в ограничена отсечка от време и пространство.
Медийният характер на книгата и възможността за тиражирането й (т.е. „обезсилване”, „унифициране” на оригинала) пък са привлекателни за авангардистката идея за „отмяна на специалния статут на художника” и разрушаване пиедестала на художествената уникалност (неповторимост) на творбата.
Синтезът между словесно и визуално, естествено присъщ на книгата, е друга възможност, привлекателна за художника и отговаряща на разбирането в съвременното изкуство за възможно преодоляване на границите между видовете и жанровете му.
- Доста широко експериментално поле и доста трудно за дефиниране, струва ми се...
- Да. Експериментите са в най-различни посоки. Едни експериментират с формата и пространствеността на книжното тяло, други - с границите на смислова обвързаност между текст и изображение, трети - с възможностите и динамиката на книжната композиция, позволяваща многопластово наслагване, надграждане на художествената реалност. Има художници, които разгръщат арт книгата като инсталационен обект, а други я превръщат изцяло в пластика, в скулптура, освободена от каквито и да било ангажименти към функционалността на традиционната книга. Неизчерпаеми възможности във формално и концептуално отношение се разкриват за арт книгата през експериментирането с алтернативни, нетрадиционни за полиграфията, дори скандално несъвместими с нея „печатни” или моделиращи материали, чието многообразие като плътност, прозрачност и разнообразна сетивност пораждат все по-нови и интригуващи изразни средства за художествено въздействие и визуализиране на авторските идеи.
Особено интересни за мен в експериментално отношение са арт издания, разновидност на книгата-уникат, осъществени върху съществуващи, полиграфически реализирани тиражни издания – обикновено информационни, периодични, вестникарски, рекламни, дори художествени. Художникът ги използва като формална или идейна първооснова, която чрез надрисуване, задраскване, издраскване, изрязване, прегъване или каквото и да било друго манипулиране превръща в изцяло нова смислова и визуална реалност. Първичното тиражно издание чрез определена намеса бива репликирано, контрирано, преобърнато, превърнато в арт издание – изцяло авторско и изцяло оригинал...
- В специалност „Книга и печатна графика” работите ли със студентите по проекти за арт книги?
- Магистърските програми „Илюстрация” и „Изкуство на книгата”, в рамките на специалност „Книга и печатна графика” в НХА, съдържат лекционни курсове, свързани с идейната и художествено-пластическа проблематика на арт книгата, както и възможност студентите да насочат част от творческите си търсения в тази посока. Пътувайки по света и пребивавайки по програма „Еразъм” в сродни висши учебни заведения, студентите се запознават с актуалните тенденции и динамиката на интерес към арт книгата като съвременен художествено-изобразителен жанр и част от тях се ангажират с авторски проекти в тази област...
Буквално в последната година учебната програма на специалността се разшири и с проблематиката на „алтернативните авторски” издания за възрастни, в директен превод: „независими издания”. Както и арт книгата те представляват територия за изцяло свободна изява на художника, но за разлика от нея са реализирани и тиражирани чрез възможностите на съвременната полиграфия.
- Както разбирам, по света има добре изградена система за показване и колекциониране на арт книги. Доколкото зная, дори има цели музейни раздели, посветени на тях.
- Така е. Международното триенале на арт книгата във Вилнюс; Международни панаири на арт книги в Берлин, Майнц, Лондон; цели раздели, посветени на арт изданията в рамките на международните книжни или арт панаири в Лайпциг, Базел, Сеул, Осака, Бостън, Ню Йорк – това са само малка част от официалните международни форуми, ангажирани със съвремието на арт изданията... Успоредно с тях, гъста мрежа от интернет форуми, групи, общества, официални асоциации и сдружения на художници и колекционери на арт книги... Национални и частни музеи, библиотеки съхраняват във фондовете си колекции, свързани с историята и съвремието на арт изданията.
А през близкото си приятелство с Райнхард Грюнер, мюнхенски колекционер, притежател на една от най-големите и атрактивни колекции на съвременни арт книги в Германия, ориентирана и към бившия „източен блок”, успях да разбера и какво представлява адекватна културна политика на държавата: приветствайки решението му да дари колекцията си на града Мюнхен, общината се ангажира да изгради или адаптира подходящо изложбено пространство, гарантиращо достъпа на широката публика.
Разговаря Светла Петкова
 
 


[1]В англоезичния свят понятието „арт книга” е познато като „artist’s book” или „art books” и според Уикипедия означава „произведения на изкуството, реализирани под формата на книга, които често се публикуват в малък тираж, а понякога в един екземпляр (уникат)”.
[2]В сътрудничество с британското издателство Kelmscott Press.
[3]Оригиналният графичен отпечатък в арт изданията е реализиран чрез класическа графична печатна техника или съвременна нейна алтернатива (включително чрез възможностите на съвременния дигитален печат), позволяваща изваждане на авторски тираж в ограничени бройки. Той представлява художествен оригинал, излязъл директно от ръцете на художника.
[4]4 Класиката на модерното изкуство поражда издания, инициирани от издатели, като Канвайлер, Скира, Т?риаде, в които художествени текстове биват придружени, интерпретирани с оригинални графики на Марк Шагал, Хуан Миро, Анри Матис, Пикасо, Макс Ернст, Макс Бекман и др.

 

още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”