За да се разсее неяснотата и колеманията на издателите на детска литература

За да се разсее неяснотата и колебанията на издателите на детска литература, отдел "Книги и печат" към Министерството на културата се обърна към Министерството на финансите с молба за тълкуване на Тарифата за данък върху оборота относно изданията за деца. В получения отговор от ГУ "Данъци" се казва, че "за детските книги следва да се прилага норматив за данък върху оборота в размер на 10 %, по т. 1, буква "Б" от раздел първи на Тарифата за данък върху оборота (ДВ, бр. 19 от 1991 г.)". 

Издатели, отпуснете с една дупка коланите!