Най-накрая онлайн достъп до речника на БАН

 
В навечерието на 24 май Институтът за български език при БАН откри изложба, озаглавена „По стъпките на учителите“. Тя е част и от тържественото отбелязване на 145-годишнина от създаването на Българска академия на науките. В нея могат да бъдат видени различни видове речници, граматики на българския език, езиковедски изследвания, диалектни атласи и др.
Институтът представи свои проекти: електронната интерактивна карта на диалектната делитба на българския език (http://ibl.bas.bg//bulgarian_dialects/, http://ibl.bas.bg/Dialektna_delitba.pdf), дейността на службата за езикови справки при Института за български език, която е и първата интерактивна услуга на института – още от началото на 50-те години на миналия век.
Същевременно за първи път се предостави онлайн достъп (на адрес http://ibl.bas.bg/rbe) до съдържанието на Речника на българския език с над 120 000 думи. Направи се уговорката, че речникът ще бъде допълван с всяко ново издание.
Представен бе и т. нар. „български национален корпус” (на адрес http://search.dcl.bas.bg/bg/) с колекция от над 5.4 милиарда словоформи, отразяващи състоянието на българския език от средата на ХХ в. до днес и включващи паралелни текстове на 47 езика, които имат съответствие на български.
На адреса http://dcl.bas.bg/bulnet/ пък може да се получи достъп до лексикално-семантичната мрежа „БулНет“, която предлага синонимни множества на българския език (над 52 000) с преводните им еквиваленти на английски (над 120 000).
Синонимен и антонимен речник, както и речник на новите думи и регистър на фразеологизмите пък, могат да се намерят на „Инфолекс“ (http://infolex.ibl.bas.bg/) и на „Неолекс“ (http://neolex-bg.org/bg/).
Накрая от Института споделиха намерението си до 2020 г. това, с което т. нар. „потребител” на български език разполага в интернет, да бъде съотносимо с езиковите ресурси и технологии при останалите езици.
К