Български  |  English

№ 010/19.04.2004 г. Към наше писмо от 10.05.2003 г. До проф. Стефан Данаилов, председател на Комисията по култура при ХХХIХ Народно събрaние До г-н Милен Велчев, министър на финансите До проф. Божидар Абрашев, министър на културата Копие: До проф. Ал

Уважеми господа,

Обръщаме се към вас с настоятелна молба за спешна среща с представители на Асоциацията.

Приетият в края на 2003 г. Закон за филмовата индустрия (обн. ДВ. бр.105 от 2 декември 2003 г.) се оказа неуспешен опит се да предотврати натрупаното през последните години напрежение във филмовата общност. За 140 дни не е изпълнена нито една от разпоредбите му:

1. "в срок от един месец" няма акт на Министерския съвет, съгл. § 2. (1) за преобразуване на Национален филмов център;

2. не е издадена наредба съгл. чл. 24, не е предложен устройствен правилник и тарифа съгл. чл.25 "в двумесечен срок", съгл. разпоредбите на § 3.;

3. не са конституирани органите по чл.8, ал.1;

4. в Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 година (обн. ДВ. бр.114 от 30.12.2003 г., попр. ДВ. бр.3 от 13.01.2004г.) и Постановление - 30 от 6 февруари 2004 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 година (обн. ДВ. бр.13 от 17.02.2004 г., попр. ДВ. бр.14 от 20.02.2004 г., изм. ДВ. бр.16 от 27.02.2004 г.) не само че не е спазена разпоредбата на чл. 17 от Закона за филмовата индустрия, но няма заложен и 1 (един) лев за филмопроизводство.

За една година, изминала от предишното ни писмо, финансовата несъстоятелност на Национален филмов център (независимо дали ще стане някой ден агенция или не) е факт. Съгласно информацията, предоставена на Министъра на културата (п-мо вх. - 92-00-13/05.04.2004), и по предоставената ни информация задълженията на Национален филмов център към 31.03.2004 г. по договори, сключени за филми, намиращи се в различен етап на производство, възлизат на 139,1 хил.лв..

С всеки изминал ден задлъжнялостта ще нараства:

1. по договори, сключени за филми, намиращи се в различен етап на производство, ще достигне 737,2 хил.лв;

2. по проекти в готовност да започнат подготовка и снимки (с намерено допълнително финансиране) - 2 080,1 хил.лв.;

3. по одобрени от Националните комисии проекти - 2 191,4 хил.лв.;

или обща задлъжнялост в размер на 5 049 500 (пет милиона четиридесет и девет хиляди и петстотин) лева. Тук трябва да се имат предвид и допълнителните задължения, които ще възникнат при провеждането на конкурсни сесии през 2004 година.

Очертава се крайно песимистична перспектива:

1. филмите в производство да бъдат спряни и незавършени поради нарастване на себестойността им, породено от спирането;

2. готови за реализация проекти да не започнат никога.

Печален факт от подобна картина е загубата на 400 000 евро осигурено международно финансиране за проекта "Милост" на "Клас" ООД през миналата година. Последиците от пълната незаинтересованост са очевидни. Нарушават се правата на продуценти и автори. Нарушени ще бъдат и международни договори, тъй като част от продукциите имат сключени договори с чуждестранни партньори, обезпечаващи в отделни случаи близо 50% от бюджета им. При създалата се ситуация напълно е възможно тези средства отново да бъдат загубени и страната да се лиши от осигурени валутни приходи. Да бъде добавено още едно черно петно върху лицето на България. Няма да бъде осигурена и заетост за над 200 души.

Уважаеми господа,

С оглед на описаната критична ситуация, настояваме исканата от нас среща, на която да се потърси решение за спешно обезпечаване на гарантираните от закона 6 000 000 (шест милиона) лева и излизане от този финансов и производствен колапс. Настояваме срещата се проведе до 24 май 2004 г.


С уважение:
още от автора


 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”