Български  |  English

Си Дзинпин пред ООН

Изказване на Си Дзинпин пред Генералната асамблея на ООН

 
Уважаеми г-н Председател, скъпи колеги,
преди 70 години нашето по-старо поколение героично се сражава и победи в световната борба срещу фашизма, затваряйки тъмна страница в аналите на човешката история. Победата му беше трудно извоювана.
Преди 70 години, благодарение на предвидливостта на по-старото поколение, беше създадена ООН. Тази всеобхватна и най-влиятелна международна организация даде на хората надежда за ново бъдеще и сложи начало на нова епоха на сътрудничество. Такова нещо се случваше за пръв път.
Преди 70 години по-старото поколение събра цялата мъдрост на човечеството и прие устава на ООН, като с това положи първия камък в основите на съвременния международен ред и създаде основните принципи на съвременните международни отношения. Ролята на това постижение е огромна.
Уважаеми г-н Председател, скъпи колеги,
На 3 септември китайският народ заедно с целия свят тържествено отбеляза 70-годишния юбилей от победата на Китай в Японско-китайската война и във Втората световна война. Китай, като главна сцена, на която се разиграваха военните действия, даде 35 милиона човешки жертви в битките срещу милитаристка Япония, която със своята войска го превъзхождаше по численост. Китай не само спаси себе си и народа си от поробване, но и оказа мощна подкрепа на силите на съпротивата, воюващи на европейската и тихоокеанската сцена на военните действия. Така страната ни даде исторически принос в световната победа над фашизма.
Историята е огледало. Светът може да избегне повторението на трагедиите от миналото само ако се поучи от уроците на историята. Трябва да се отнасяме към нея с почит и с цялата отговорност. Миналото не може да бъде променено, но ние можем сами да творим бъдещето си. Ние помним историята съвсем не за да храним омраза, а за да научим уроците й. Това съвсем не значи, че трябва да бъдем обсебени от миналото. Напротив – целта ни е да градим по-добро бъдеще и да предаваме факела на мира от поколение на поколение.
Уважаеми г-н Председател, скъпи колеги,
Светът преживява исторически процес на ускорена еволюция: слънцето на мира, на развитието и на прогреса сияе достатъчно ярко, че да пробие през облаците на войната, бедността и неразвитостта. Движението към многополярен свят, а също и подемът на създаващите се пазари и развиващите се страни станаха необратима тенденция в историята. Икономическата глобализация и започналата информационна епоха освободиха производителните сили на обществото, дадоха им мощен тласък за развитие. А тези сили създадоха същевременно безпрецедентни възможности за развитие – и доведоха до появата на нови заплахи и предизвикателства, които сега ние трябва да погледнем право в лицето.
Както гласи една древна китайска пословица, „най-великият идеал е създаването на свят, който наистина всички да споделят”. Мирът, развитието, равенството, справедливостта и свободата са общи ценности на цялото човечество и благородни цели на Организацията на обединените нации. Но постигането на целите е още далече, а ние сме длъжни и занапред да вървим по този труден път. В съвременния свят всички страни са взаимно зависими, бъдещето им е общо. Ние трябва да потвърдим своята преданост на целите и принципите на Устава на ООН, да създадем нов тип международни отношения, изгодни за всички страни, а също и да построим общо бъдеще за човечеството. За постигането на тази цел трябва активно да работим в следните насоки:
- Трябва да изградим партньорски отношения, в които страните ще се отнасят помежду си като равни, а също да провеждаме взаимни консултации и да показваме взаимно разбиране. В основата на Устава на ООН е залегнал принципът за суверенното равенство. Бъдещето на нашиясвят трябва да бъде изградено с участието на всички страни. Всички страни са равни. Големите, силните и богатите не бива да сплашват малките, слабите и бедните. Принципът на суверенитета означава не само, че суверенитетът и териториалната цялост на всички страни са неприкосновени, но и че никой няма право да се меси във вътрешните им работи. Той трябва да означава също, че трябва да се спазва правото на всички страни самостоятелно да избират своите обществени системи и пътища на развитие, а също и с уважение да се отнасят към усилията на всички страни в осъществяването на икономическото и социалното им развитие.
 - Трябва да бъдем верни на принципа за многостранните отношения и да отхвърляме едностранните действия. Трябва да приемем нова концепция за търсене на резултати, които да бъдат изгодни за всички страни, и да изоставим остарялата представа, че победата на единия е поражение на другия и победителят взема всичко. Консултациите са важна форма на демокрацията, те трябва да станат също важно средство в съвременното международно управление. Трябва да решаваме споровете и разногласията по пътя на диалога и консултациите. Трябва да изградим глобално партньорство на световно и регионално равнище и да прилагаме нови подходи към междудържавните отношения, в които водещ да е диалогът, а не конфронтацията; на преден план да е партньорството, а не алиансите. А в отношенията си водещите страни трябва да спазват принципите на безконфликтност, неконфронтационност, взаимно уважение и сътрудничество, изгодно за всички. Големите страни трябва да се отнасят към малките като към равни, да се придържат към коректни подходи по отношение справедливостта и интересите на останалите, да поставят справедливостта над интересите.
- Трябва да създадем система за сигурност, в чиято основа да залегнат справедливостта, законността, съвместният принос и колективната полза. В епохата на икономическа глобализация сигурността на всички страни е взаимно свързана и оказва въздействие на всички. Нито една страна не може да постигне абсолютна сигурност само със собствени сили и нито една страна не е в състояние да постигне стабилност за сметка на нестабилността на други страни. Онзи, който високомерно използва сила, замахвайки с камък към слабия, по-късно ще го види паднал върху краката му.
- Трябва да се откажем от манталитета на Студената война във всичките му проявления и да изградим нови представи за всеобща, всеобхватна, съвместна и трайна сигурност. Трябва напълно да признаем централната роля на Организацията на обединените нации и Съвета за сигурност в прекратяването на конфликти и в поддържането на мира, а също и да използваме така наречения „двоен подход”, като се стремим към мирно уреждане на споровете и предприемаме задължителните действия за превръщане на враждебността в дружелюбие.
- Трябва да подпомагаме международното сътрудничество в икономическата и социалната област, а също и цялостно да подхождаме към решаването на традиционни и нетрадиционни проблеми на сигурността в името на предотвратяването и недопускането на конфликти.
- Трябва да подпомагаме откритото, иновационното и всеобхватното развитие, което носи облаги на всички участници. Световната финансова криза от 2008 г. ни научи, че ако позволим на капитала сляпо да преследва печалбата, това само ще породи кризи; и че глобално благополучие не може да бъде изградено върху нестабилната основа на пазара, който няма нравствени ограничения. Увеличаващата се разлика между бедни и богати е несправедлива и неприемлива. За нас е важно да се опираме както на невидимата (ръката на пазара), така и на видимата ръка, създавайки синергия между силите на пазара и действията на държавата, а също така стремейки се към ефективност и справедливост.
Развитието е изпълнено със смисъл само тогава, когато е за всички и когато в него се вземат предвид бъдещите потребности. Такова развитие изисква откритост, взаимопомощ и взаимноизгодно сътрудничество. Днес в света 800 милиона души продължават да живеят в мизерия, почти 6 милиона деца умират, преди да навършат 5 години, и почти 60 милиона деца са лишени от възможността да ходят на училище. Току-що завършилата Среща на ООН за стабилното развитие прие Дневен ред за периода след 2015 г. Ние трябва да претворим задълженията си в практически действия и съвместно да се борим никой да не живее в бедност, всеки да има достъп до развитие и достоен живот.
- Ние трябва да разширяваме междуцивилизационния обмен, да работим за хармония, толерантност и уважение към различията. Светът в резултат от културното многообразие просто става по-ярък. Многообразието спомага за обмена, обменът създава интеграция, а интеграцията открива възможности за прогрес.
В своите контакти и взаимодействие цивилизациите трябва да признават различията си. Светът може да съхранява многообразието си и да преуспява само посредством взаимно уважение, взаимно опознаване и хармонично съвместно съществуване. Всяка цивилизация е представена с уникален светоглед и принос на нейните народи и нито една от цивилизациите не може да е над другите. Цивилизациите трябва да осъществяват диалог и обмен, без да се опитват взаимно да се изключват и подменят. Ние трябва да уважаваме всички цивилизации и да се отнасяме помежду си като равни. Трябва да черпим вдъхновение един от друг, ускорявайки по този начин съзидателното развитие на човешката цивилизация.
- Трябва да изградим такава екосистема, която да поставя най-високо майката природа и екологично чистото развитие. Човечеството може да използва благата на природата и дори да се опитва да я преобразява. Но, в крайна сметка, ние сме част от природата. Ние трябва да се грижим за природата, без да се опитваме да се поставим над нея. Трябва да съгласуваме промишленото развитие с природата, да се стремим към хармония между нея и човека в интерес на осигуряването на стабилното развитие на света и всестранното развитие на човечеството.
Създаването на екологична устойчивост е жизненоважно за бъдещето на човечеството. Всички членове на световната общност трябва с общи усилия да градят здравословна и цялостна екологична среда за обитаване. Трябва да уважаваме природата, да я следваме, да я защитаваме. Трябва решително да се борим за екологично и стабилно развитие, да намаляваме въглеродните емисии и да се стремим към използване и повторна употреба на отпадъците. Китай ще поеме своя дял от отговорността и ще продължи да играе роля в общите усилия. Призоваваме също така развитите страни надлежно да носят историческата отговорност, да изпълняват задълженията си за намаляване на вредните емисии и да помагат на развиващите се страни да ограничават последствията от климатичните промени, а също и да се приспособяват към тях.
Г-н Председател, уважаеми колеги!
Китайският народ, чиято численост е над 1.3 милиарда души, се стреми да реализира китайската мечта за велико китайско възраждане. Мечтата на китайския народ е тясно свързана с мечтите на други народи по света. Ние не можем да осъществим китайската мечта без мирна международна среда, стабилен международен ред, а също и без разбирането, подкрепата и помощта на останалия свят. Осъществяването на китайската мечта ще даде нови възможности и на други страни и ще съдейства за мира в целия свят и за развитието на човечеството.
Китай ще продължи да участва в утвърждаването на мира в целия свят. Ние решително и твърдо сме за мирно развитие. Както и да се развива международната ситуация, колкото и силен да стане Китай, той никога няма да се стреми към хегемония и към разширяване сферата си на влияние.
Китай и занапред ще съдейства на глобалното развитие. Ние и занапред ще провеждаме политика на общо развитие и ще се придържаме към стратегията за всеобщата изгода. Ние сме готови да споделяме опита си в развитието и възможностите си с другите страни. Ние ги приветстваме на борда на китайския бърз влак на развитие и ще се стремим всички ние заедно да се развиваме.
Китай и занапред ще отстоява международния ред. Ние сме изпълнени с решимост да се развиваме чрез сътрудничество. Китай беше първата страна, която сложи подписа си под устава на ООН. Ние ще продължим да отстояваме международния ред и системата, в чиято основа са залегнали целите и принципите на ООН. Китай и занапред ще стои рамо до рамо с другите развиващи се страни. Ние твърдо подкрепяме разширеното представителство и правото на глас на развиващите се страни, особено африканските, в международната система на управление. Гласът на Китай в Организацията на обединените нации винаги ще принадлежи на развиващите се страни.
Искам да се възползвам от възможността, за да обявя за решението на Китай да създаде общ фонд на Китай и ООН за мир и развитие с капитал един милиард долара за срок от 10 години, който ще подкрепя ООН в работата й, ще спомага за многостранното сътрудничество и ще даде още по-голям принос за международния мир и развитие. Искам да обявя, че Китай ще се присъедини към новата Система за бойна готовност на миротворческия потенциал на ООН и че за целта той реши да застане начело на усилията за създаване на постоянен контингент полицейски миротворчески сили, като отдели за тях резерв от 8000 души. Искам също да обявя, че през следващите 5 години Китай ще предостави безвъзмездна военна помощ в размер на 100 милиона долара за създаване на Африкански резервни сили и Африкански сили за бързо реагиране в кризисни ситуации.
Г-н Председател, уважаеми колеги!
Организацията на обединените нации навлиза в ново десетилетие. Нека още повече се сплотим за създаване на ново партньорство, сътрудничество, изгодно за всички страни, а също и за общо бъдеще на човечеството. Нека в сърцата ни се възцари образ на свят без война, на траен и стабилен мир. Нека стремежът към развитие, процъфтяване, справедливост и законност се разпространява по целия свят.
Благодаря ви.
29 септември, Синхуа
Превод от руски Виржиния Томова
 
 


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”