Български  |  English

Поглед върху монографиите и преводите на Явор Конов

За мащаба на едно научно дело


Поводът да привлека вниманието към научното дело на проф. Явор Конов (преподавател в ЮЗУ ‛Неофит Рилски“, зам. главен редактор на списание ‛Музика. Вчера. Днес“) е появата на неговата нова книга ‛Лексикографско, историографско&библиографско наследство на Себастиан Дьо Бросар (1655-1730) - духовник, музикант&ерудит“ (С., 2008). А причините са много повече и са свързани с размисъла за духовните усилия в преводаческата и изследователска дейност и за техния съвременен културен смисъл. Защото Явор Конов вече години наред следва и постъпателно реализира задачата да направи достояние на българските читатели европейската мисъл за музиката от началото на Новото време. В тази негова дейност по забележителен начин се обединяват музикално-изпълнителските, педагогическите и научните му пристрастия. Ето само един пример: към превод на трактатите на Дьо Сен Ламбер (‛Принципите на клавесина“, Париж, 1702. ‛Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на орган и на други инструменти“, Париж, 1707) той се насочва, подготвяйки се за майсторски клас по клавесин, проведен в Орвието (Италия) през 1995 – факт, който авторът винаги подчертава в предговора на своите книги, за да ни напомни за така необходимото единство на духовните изяви в живота на един учен.

Трактатите на Дьо Сен Ламбер са първата среща на българските читатели с теорията на бароковата музика чрез превод от оригиналния език. Същевременно това е първото издание на Явор Конов, с което той заявява своето европейско (в най-широкия културен смисъл на тази дума) отношение към издателската дейност, свързана с наследството от предходните векове: графичното оформление на книгата (издадена през 1998 г. от Музикално общество ‛Васил Стефанов“) наподобява оригиналното френско издание. Ето защо още с разгръщането на първите страници проговаря духът на епохата, към която авторът се е устремил.

Насочваме поглед към следващото значимо постижение на Явор Конов, посветено на Джозефо Царлино. Изследователят реализира този свой проект в две части: превод на ІІІ книга от четиритомното Царлиново съчинение ‛De Institutioni harmoniche“ – ‛Изкуството на контрапункта“ (С., 2003), и монография, посветена на живота и творческата дейност на италианския композитор, педагог и теоретик (‛За Джозефо Царлино и ‛Изкуството на контрапункта“, С., 2004). Тук Явор Конов намира окончателния облик на своя изследователски стил, който е ярко индивидуален и същевременно представлява възможен концептуален модел за работа в тази научна сфера. Внимателното оглеждане на всеки един биографичен детайл (вкл. и на архитектурните шедьоври, във или около които се разгръща ‛действието“), на всяко споменато име, факт или обект се съпътства от многобройни разгърнати бележки под линия, които съставляват един паралелен информационен пласт, споен с многобройни асоциативни нишки, без да се пропуска и възможността за паралели с българската действителност от съответния век.

В книгите, посветени на Дьо Сен Ламбер и на Джозефо Царлино, вече присъства името на Себастиан дьо Бросар – автора на първия модерен речник по музика, написан на говорим език. Видно е, че в продължение на повече от десет години Явор Конов ползва ‛Речник по музика“ (1705) на Дьо Бросар като безценен референтен източник, което е и най-силният мотив да го превърне в зона на специален изследователски интерес. Така достигаме и до най-новата книга, чието заглавие вече прозвуча още в първото изречение. Едно великолепно издание на Музикално общество ‛Васил Стефанов“, което прави чест на автора и на целия издателски екип, както и на проф. д-р Тереза Джемилева, доктор на медицинските науки, която, финансирайки изданията на своя син, осъществява достоен за възхищение жест към българската култура. Тази очаквана от специалистите книга е поредният дар за всички изследователи от хуманитарната сфера. Мащабните изяви на Дьо Бросар, животът му на духовник, педагог, диригент, композитор, аранжор и страстен колекционер – всички тези сфери и поприща на духовен кипеж са представени от Конов с аналитична дълбочина и с артистичен размах, за да се реконструира пулсът на времето. За всекиго би било интересно да разгърне например страниците, в които Явор Конов описва Страсбург (един от центровете, в който протича дейността на дьо Бросар) като средище, в което действат симултанно различни по смисъла си напрежения: между протестантство и католицизъм, между немски и френски говорни активности, между различни традиции, културни ориентации и музикално-мисловни нагласи. Явор Конов съумява да уплътни с ценна информация знанието за специфичните процеси на навлизане, възприемане и култивиране на музикалните новости и тенденции, да очертае географията, историята и социологията на културната диалогичност и тази динамична визия към Новото време атакува твърде обобщената понякога в съзнанието ни представа за европейска култура.

Самият речник на Себастиан дьо Бросар съдържа над петстотин дефинирани музикални понятия, които съставляват терминологичния фонд на съвременната музикална комуникация, както и на две фундаментални за европейския континент ценности: античната музикална теория и грегорианиката. Явор Конов си поставя и изключително успешно реализира една много сложна задача: да преструктурира съдържанието на речника в тематични групи, вътре в които, обаче, се пази непокътната идеята на Дьо Бросар за азбучна подредба на термините. Налице е първи опит за тематично пренареждане на Речника на Дьо Бросар. За перспективността на тази идея говори Кристоф Доанел – администратор на Ателието за изследвания при Центъра за барокова музика във Версай, силно заинтригуван от проучванията на Явор Конов: ‛Касае се за забележителен труд, чийто подход към Речника на Себастиан дьо Бросар е от съвсем нова и обещаваща гледна точка, тази на изследването на лексикографските единици на речника, предлагайки регрупирането им в тематични ‛класове“. Това систематично и статистическо проучване съдържа новаторски подход, който би могъл да се приложи и към корпуса от теоретични трактати от ХVІІ и ХVІІІ векове“.

Оставаме с очакването Явор Конов да реализира и следващия си проект: издаването на самия ‛Речник по музика“ на Себастиан дьо Бросар. Остава и надеждата, че едно подобно издание ще получи стабилната финансова подкрепа на институциите!
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”