Български  |  English

Певците-просяци в славянството

Преди настъпването на новата 2007 г. българският книжен пазар се обогати с една чудесна книга – монографията на ст.н.с. д-р Катя Михайлова, посветена на загадъчния свят на славянските слепи певци просяци*. Респектиращото име на авторката – една от най-задълбочените съвременни изследователски на славянската религия и култура, предговорът на един от най-изтъкнатите музиковеди у нас – акад. Николай Кауфман, както и чудесното оформления на книгата, от пръв поглед привличат вниманието както на изкушения, така и на незапознатия с проблематиката читател. Интересът им без съмнение ще бъде задоволен – близо 300 страници аналитичен текст и обширното приложение дават възможност проблематиката да се разбере и осмисли в цялото й многообразие и сложност.

Книгата, плод на дългогодишни научни търсения, се нарежда сред класическите славистични трудове (на които най-вече се базира), изследващи обширния ареал на Славия Ортодокса и Славия Католика в широка хронологическа перспектива. Катя. Михайлова тръгва от Античността, минава през Средновековието и Възраждането, проследявайки връзките между Западна Европа и славянството, достигайки до традиционната (до-индустриалната) култура и до наши дни. В мащабен исторически и социокултурен контекст авторката задълбочено анализира професионалните епически певци както в масовата, ‛ниската“ култура, така и носителите на светско, ‛високо“ изкуство. По този начин първите три глави очертават типологията и развитието на просяка и слепия певец просяк и амбивалентното отношение към тях в традиционната култура на славяните.

В четвъртата глава на изследването се дава семантична характеристика на певческия репертоар, разглеждайки го през призмата на религиозно-легендарния епос и такива концепти като милосърдие и богатство, святост и бедност, грях и праведност. Извънредно задълбочено е представена картината на ‛онзи“ свят, конструирана на базата на репертоара на певците-просяци - персонажите, топографията на отвъдното и пътищата на душата в него. Логично анализът продължава в детайлна функционална характеристика на репертоара, на която е посветена пета глава. Започвайки от мястото и времето (от оказионалните прояви до участието в календарната обредност), Катя Михайлова прецизно очертава нравствените, естетичните, възпитателните, проповедническите, пророческите и лечителските послания, играещи важна роля в духовния живот на славянството векове наред. Не са пропуснати и важните социоконструиращи задачи на певческото внушение – да регулира обществото и да интегрира неговите членове.

Не по-малко любопитно е приложението към книгата, посветено на прочутия таен език на певците-просяци, на молитвите, благословиите и клетвите, както и на богатството на просяшки песни от целия славянски ареал. Особено интересни са приказките и религиозно-етичните легенди, очертаващи мирогледа на средновековния и традиционния славянин. Важно е, че приложението обединява не само публикуваното в известни фолклористични сборници (Бессонов, Караджич, Колберг и пр.), но и архивни материали (особено интересни са записаните в Полесието от експедициите на Московската етнолингвистична школа), както и собствени теренни записи на авторката. Тук трябва да се отбележи приносът на ст.н.с. д-р Наталия Рашкова, нотирала голяма част от записите.

Така аналитичният авторски текст, превъзходните илюстрации (стенописи, рисунки, портрети на слепи певци и пр.) и автентичният глас на певческия и наративния репертоар разкриват пред читателя удивителния свят на славянските слепи певци просяци в цялото му многообразие и пълнота. Всичко това превръща книгата на Катя Михайлова в забележителна енциклопедия на слепците-просяци в славянския свят, която е не само единственото изследване с подобни мащаби в съвременната славистика, но и едно завладяващо четиво, обединяващо основните достойнства на хубавата книга – богата информация, интересен текст и чудесни илюстрации.

Надяваме се тази книга, вече развълнувала научните среди, да достигне и широката читателска публика!
още от автора


Катя Михайлова. "Странстващият певец просяк във фолклорната култура на славяните". С., 2006, Издателско Ателиа Аб, 530 с., резюме на англ. ез.
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”